LK Systems Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

markvärme rör

Markvärme

LK Markvärme är ett rörsystem avsett för att hålla marken snö- och isfri. Vi har ett stort kunnande genom mångårig erfarenhet av markvärme.

Ökad säkerhet och komfort med vattenburen markvärme

Markvärme är ett effektivt hjälpmedel för att förhindra halkolyckor, öka tillgängligheten och minska behovet av renhållning vintertid. Genom att välja vattenburen markvärme kan användaren utnyttja spillvärme från olika processer samt fjärrvärmereturer.

markvärmen har smält bort snön från trottaren

Snösmältning när den är som bäst

Ständigt is- och snöfria markytor blir verklighet med LK Markvärme. Systemet är lämpligt för såväl gator, torg, arenor och större industrilokaler, som parker, parkeringsytor och garageuppfarter. Alla systemets komponenter är tillverkade i korrosionsfritt material, vilket ger lång livslängd och minimalt underhållsbehov.

Malmö Stadsteater

Behovsanpassad drift

Systemet består av slingor med markvärmerör som är anslutna till markförlagda fördelare. Markvärmesystemet innefattar utrustning för behovsstyrd drift. Driften styrs då av givare i marken som mäter temperatur och nederbörd och som sedan kopplar in markvärmen när den behövs.

Fördelar med vattenburen markvärme

  • Minskar risken för halkolyckor
  • Ökad tillgänglighet för äldre och funktionshindrade personer
  • Minskat behov av halkbekämpning, snöröjning och renhållning
  • Spillvärme och fjärrvärmereturer kommer till användning
  • Effektiviserar fjärrvärmeproduktionen
  • Mindre smuts och slask i butikerna
 Markvärme

Effektivt system

Tack vare att LK Markvärme är ett lågtemperatursystem kan du effektivt utnyttja spillvärme från olika processer eller fjärrvärmereturer.

Varje vinter varnar medier och myndigheter för halka. Socialstyrelsens statistik visar att nästan 18.000 personer fick specialistvård för fall i samband med is eller snö år 2017. Det totala antalet drabbade är ännu högre eftersom patienter i primärvården inte är inkluderade i statistiken.

Enligt en *rapport från Chalmers Industriteknik är andelen halkolyckor på grund av is och snö 67-100 % lägre på uppvärmda gågator, jämfört med ouppvärmda ytor. Resultatet bygger på olycksdata från fyra svenska städer med stor geografisk spridning: Helsingborg, Göteborg, Stockholm och Umeå. Uppvärmda ytor förenklar snöröjningen samt minskar behovet av sandning och saltning. Detta leder till mindre smuts och slask i butikerna, vilket minskar halkrisken och slitaget inomhus. Dessutom kan uppvärmda ytor underlätta framkomligheten för äldre och personer med nedsatt balans/rörlighet under vintern.

Vi ligger efter när det gäller att öka säkerheten på gång- och cykelvägar. Den här rapporten visar att det finns stor potential att minska antalet olyckor genom att värma upp gator och trottoarer där många rör sig.

Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket

Markvärmesystemet består av slingor med markvärmerör som är anslutna till en markvärmefördelare. Det ingår även utrustning för behovsstyrd drift kopplad till nederbörd och temperatur. Eftersom det är ett lågtemperatursystem kan användaren utnyttja spillvärme från olika processer samt fjärrvärmereturer. Genom att ansluta markvärme till fjärrvärmenätets returledning kan fjärrvärmebolag sänka returtemperaturen, vilket bidrar till en effektivare värmeproduktion och värmedistribution. Detta ger både ekonomiska och miljömässiga vinster.

Vanliga markvärmeprojekt är exempelvis entréer till offentliga byggnader, uppfartsramper till parkeringshus, gågator, torg, busshållplatser och fotbollsplaner. Leif Waldemarsson, VVS-konsult på Ramböll, har samarbetat med LK i många markvärmeprojekt och säger:

LK har ett komplett system för vattenburen markvärme och den bästa tekniska supporten. Samhällsekonomiskt är det smart att utnyttja fjärrvärmereturen till markvärme samt att göra installationen i samband med andra mark- och ledningsarbeten när detta är möjligt.

Leif Waldemarsson, VVS-konsult på Ramböll